Gesos

Video

O NÁS

Firma GESOS, společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1995. Zpočátku byla firma zaměřena na nepřetržitý servis konfekčního nářadí při výrobě osobních, nákladních a traktorových plášťů pro Continental Barum, spol. s r.o. V současné době pokračujeme v nepřetržitém servisu konfekčního nářadí, provádíme rekonstrukce příslušenství konfekčních strojů, vyrábíme nové konfekční nářadí a příslušenství dle vlastní nebo dodané dokumentace. Udržujeme integrovaný systém řízení pro "Vývoj, výroba, opravy a servis zařízení pro zpracování pryže", který splňuje požadavky norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a EN ISO 45001 (certifikáty CQS - IQNet). Máme podepsány smlouvy o ochraně obchodního tajemství se všemi našimi odběrateli.

PRODUKTY:
opravy a nepřetržitý servis strojního vybavení používaného při výrobě osobních, nákladních a traktorových plášťů

výroba strojů a zařízení pro zpracování pryže

zhotovování nákresů a konstrukční činnost pro strojírenství v programu Inventor firmy Autodesk

rekonstrukce a modernizace příslušenství konfekčních strojů výroba konfekčního nářadí podle vlastní a zákaznické dokumentace pro Hi-Tech, osobní, nákladní a traktorové pláště

kovoobráběčství, zámečnictví a výroba malých součástí

ZÁKAZNÍCI
Continental Barum, spol. s r.o. - Otrokovice
Continental AG - Hannover
Trelleborg Wheel Systems - Praha

POLITIKA KVALITY, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI PRÁCE

Kvalita našich produktů, ochrana životního prostředí a bezpečnost práce jsou zásadními prvky naší firemní kultury.

Všechny osoby pracující pro naši společnost jsou povinny dodržovat tyto standardy a při jejich plnění aktivně spolupracovat. Vyžadujeme trvalé zaměření na potřeby a spokojenost zákazníků.

Dodržujeme veškeré zákonné a interní požadavky a současně zohledňujeme všechna rizika a příležitosti.

Vytváříme procesy a produkty, které v maximální míře přispívají k udržitelné ochraně životního prostředí po celou dobu životního cyklu našich produktů.

Šetříme zdroje a předcházíme znečištění uvolňováním emisí do půdy, ovzduší, vody a produkci odpadů. Rovněž snižujeme spotřebu energií, vody, surovin a provozních materiálů.

Zavádíme preventivní opatření, odstraňujeme nebezpečí, snižujeme rizika a chráníme všechny osoby v naší společnosti před úrazy a nemocemi z povolání. S našimi zaměstnanci a jejich zástupci uvedené oblasti konzultujeme a jsou našimi partnery v jednání.

Aktivně pečujeme o zdraví našich zaměstnanců.

Využíváme krizový management k řešení mimořádných událostí, abychom předešli úrazům osob, materiálním škodám a znečištění životního prostředí.

Školíme, informujeme a motivujeme naše zaměstnance, aby se chovali bezpečně a ohleduplně k životnímu prostředí.

NABÍZÍME

Soustružení až do průměru 1250mm, délka 3000mm
Vrtání VR4, KSB40B, VS20, VS32B, Mark Super, horizontka WH-80 a WH-100
Frézování FA3V, FG40, Servomill UWF 15
Svařování MIG/MAG, WIG - Fronius VS 3400
Broušení - Bruska vodorovná:

– hrotová B40U (délka 1 000 mm/ průměr 300 mm)
– hrotová 2P (délka 700 mm/ průměr 200 mm)
– rovinná BPH – 20 (magnetka 600 mm/ 200 mm)

Mechanické práce servisní a opravářské práce, montážní práce, přesné mechanické práce při výrobě prototypů, nástrojářské práce Konstrukční práce zhotovování výkresů v Inventoru firmy Autodesk

Vaše poptávky zasílejte prosím na mail: gesos@volny.cz, divoky@gesos.cz.

REVIZE: 30.06.2021 - Pavel Divoký

KDE NÁS NAJDETE

Třebízského 99
765 02 Otrokovice
IČP 1002024277

Provozovna
objekt SO 29
areál Continental Barum,
spol. s r.o.
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice
IČP 1009229648
IČ: 60737174
DIČ: CZ60737174

KONTAKT

Výpis z obchodního rejstříku viz: http://www.justice.cz
Tel., fax: + 420 577 512 672

Divoký Pavel
divoky@gesos.cz , gesos@volny.cz
mobil: +420 777 575 925

Gabrhelík Pavel
gesos@volny.cz
mobil: +420 777 575 561

Gajdošíková Irena
Sekretariát
gesos@volny.cz
mobil: +420 777 575 920
mobil: +420 777 575 924
(anglicky, rusky, německy)

ABOUT

Company GESOS, Ltd. was founded in the year 1995. At first its business was focused on 24/7 around the clock service of tyre building tooling in Barum Continental, Ltd. Currently we continue in the service of tyre building tooling, we make reconstructions and modernization of the accessories of the tyre building machines, we produce new tyre building tooling and accessories according to our own or customer’s technical documentation. We have certificates for the processes „ Development, production, repairs and maintenance of the equipment for the rubber processing“, which fullfils the requirements of the following standards QMS EN ISO 9001, EMS EN ISO 14001, OH&S EN ISO 45001 (certificates of CQS – IQNet)

PRODUCTS
repairs and 24/7 around the clock service of machinery producing hitech, passanger, lorry and tractor tyres
machines and accosseries production for rubber processing
drawings producing and designing activities for mechanical engineering with Inventor from Autodesk company
reconstruction and modernization of the accosseries for tyre building machines
tyre building tooling production according to our own or customer’s documentation for hitech, passanger, lorry and tractor tyres
metalworking, locksmithery and production of small parts

CUSTOMERS
Continental Barum, spol. s r.o. - Otrokovice
Continental AG - Hannover
Trelleborg Wheel Systems - Praha

QUALITY, ENVIRONMENT, SAFETY AND HEALTH POLICY

Quality of our Products, Environment, Safety and Health Protection are essential elements of our corporate culture.

All persons working for our corporation are obliged to follow these standards and to actively participate.

We force permanent concentration on customer’s requirements and satisfaction

We comply with legal obligations and internal requirements with taking into account all risks and opportunities.

We develop processes and products that are making a major contribution to sustainable environmental protection over the complete product life cycle.

We conserve resources and prevent pollutions such as emissions to soil, air, water and wastes, as well as reduce the consumption of energy, water, raw materials and operation materials.

We conduct operational emergency management to avoid injuries to people, property and the environment.

We undertake preventative measures, eliminate hazards and reduce risks and protect all persons in our company from accidents and work-related illnesses. Our employees and their representatives are consulted and participate.

We actively foster the health of our employees.

We conduct operational emergency management to avoid injuries to people, property and the environment.

We train, inform, and motivate our employees to behave safely and with concern for the environment.

WE OFFER

Turning up to dia 1250mm, length 3000mm
Drilling vertical VR4, KSB40B, VS20, VS32B, Mark Super, horizontal WH-80 and WH-100
Welding MIG/MAG, WIG - Fronius VS 3400
Milling FA3V, FGU40, Servomill UWF15

Grinding - horizontal
– cylindrical B40U (length 1 000 mm/ dia 300 mm)
– cylindrical 2P (length 700 mm/ dia 200 mm)
– surface BPH – 20 (magnet 600 mm/ 200 mm)

Mechanical works service and repair works, installation works, precision prototyping mechanical works, tool making Construction work drawings and technical documentation - Inventor by Autodesk. Please, send your orders to the following e-mail adresses. gesos@volny.cz , divoky@gesos.cz .

REVISED: 30.06.2021 - Pavel Divoký