Gesos

Video

O NÁS

Firma GESOS, společnost s ručením omezeným byla založena v roce 1995. Zpočátku byla firma zaměřena na nepřetržitý servis konfekčního nářadí při výrobě osobních, nákladních a traktorových plášťů pro Continental Barum, spol. s r.o. V současné době pokračujeme v nepřetržitém servisu konfekčního nářadí, provádíme rekonstrukce příslušenství konfekčních strojů, vyrábíme nové konfekční nářadí a příslušenství dle vlastní nebo dodané dokumentace. Udržujeme integrovaný systém řízení pro "Vývoj, výroba, opravy a servis zařízení pro zpracování pryže", který splňuje požadavky norem EN ISO 9001, EN ISO 14001 a OHSAS 18001 (certifikáty CQS - IQNet). Máme podepsány smlouvy o ochraně obchodního tajemství se všemi našimi odběrateli.

PRODUKTY:
opravy a nepřetržitý servis strojního vybavení používaného při výrobě osobních, nákladních a traktorových plášťů

výroba strojů a zařízení pro zpracování pryže

zhotovování nákresů a konstrukční činnost pro strojírenství v programu Inventor firmy Autodesk

rekonstrukce a modernizace příslušenství konfekčních strojů výroba konfekčního nářadí podle vlastní a zákaznické dokumentace pro Hi-Tech, osobní, nákladní a traktorové pláště

kovoobráběčství, zámečnictví a výroba malých součástí

ZÁKAZNÍCI
Continental Barum, spol. s r.o. - Otrokovice ČGS, a.s. - Praha Continental AG - Hannover MITAS, a.s. - Zlín

POLITIKA

Politiku jakosti, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci naší firmy lze shrnout následujícím způsobem:
VIZE: Být spolehlivým partnerem společnosti Continental Barum, spol. s r.o. a snažit se dále uplatnit v globální ekonomice
MISE: Poskytnout našim zaměstnancům ve střednědobém horizontu jistotu práce pro prosperující mezinárodní společnost

KLÍČOVÉ HODNOTY
Trvalé zaměření na potřeby a spokojenost zákazníků
Děláme vše pro slučitelnost s etickými, ekologickými a bezpečnostními normami
Otevřená komunikace a efektivní provoz s nízkými náklady
Jasná koncepce rozvoje firmy
Hlavní hodnotou jsou naši zaměstnanci
Zlepšování ve všem, co děláme
Vzájemně výhodné partnerství s našimi dodavateli.

NABÍZÍME

Soustružení až do průměru 1250mm, délka 3000mm
Vrtání VR4, KSB40B, VS20, VS32B, Mark Super, horizontka WH-80 a WH-100
Frézování FA3V, FG40, Servomill UWF 15
Svařování MIG/MAG, WIG - Fronius VS 3400
Broušení - Bruska vodorovná:

– hrotová B40U (délka 1 000 mm/ průměr 300 mm)
– hrotová 2P (délka 700 mm/ průměr 200 mm)
– rovinná BPH – 20 (magnetka 600 mm/ 200 mm)

Mechanické práce servisní a opravářské práce, montážní práce, přesné mechanické práce při výrobě prototypů, nástrojářské práce Konstrukční práce zhotovování výkresů v Inventoru firmy Autodesk

Vaše poptávky zasílejte prosím na mail: gesos@volny.cz, divoky@gesos.cz .

KDE NÁS NAJDETE

Třebízského 99
765 02 Otrokovice
IČP 1002024277

Provozovna
objekt SO 29
areál Continental Barum,
spol. s r.o.
Objízdná 1628
765 31 Otrokovice
IČP 1009229648
IČ: 60737174
DIČ: CZ60737174

KONTAKT

Výpis z obchodního rejstříku viz: http://www.justice.cz
Tel., fax: + 420 577 512 672

Divoký Pavel
divoky@gesos.cz , gesos@volny.cz
mobil: +420 777 575 925

Gabrhelík Pavel
gesos@volny.cz
mobil: +420 777 575 561

Gajdošíková Irena
Sekretariát
gesos@volny.cz
mobil: +420 777 575 920
mobil: +420 777 575 924
(anglicky, rusky, německy)

ABOUT

Company GESOS, Ltd. was founded in the year 1995. At first its business was focused on 24/7 around the clock service of tyre building tooling in Barum Continental, Ltd. Currently we continue in the service of tyre building tooling, we make reconstructions and modernization of the accessories of the tyre building machines, we produce new tyre building tooling and accessories according to our own or customer’s technical documentation. We have certificates for the processes „ Development, production, repairs and maintenance of the equipment for the rubber processing“, which fullfils the requirements of the following standards QMS ČSN EN ISO 9001, EMS ČSN EN ISO 14001, OH&S OHSAS 18001 (certificates of CQS – IQNet)

PRODUCTS
repairs and 24/7 around the clock service of machinery producing hitech, passanger, lorry and tractor tyres
machines and accosseries production for rubber processing
drawings producing and designing activities for mechanical engineering with Inventor from Autodesk company
reconstruction and modernization of the accosseries for tyre building machines
tyre building tooling production according to our own or customer’s documentation for hitech, passanger, lorry and tractor tyres
metalworking, locksmithery and production of small parts

CUSTOMERS
Main contributors to the total revenues are Continental Barum, Ltd. ČGS, Inc.,
Mitas, Inc., Continental AG

POLICY

We can express the quality, environmental and occupational health safety policies in our company in the following manner:

VISION: To be a reliable parnter of Continental Barum Ltd. and trying to establish ourselfs in global economy
MISSION: In the middle-term horizon to provide our employees with assured work for flourishing international company

KEY VALUES
Permanent concentration on customer’s requierments and satisfaction
We do all for the compatibility with ethical, environmental and safety standards
Open communication and effective operation with low costs
Clear concept of the company development
Our employees are fundamental value
Continual improvement in all, what we do
Mutually beneficial relationship with our suppliers

WE OFFER

Turning up to dia 1250mm, length 3000mm
Drilling vertical VR4, KSB40B, VS20, VS32B, Mark Super, horizontal WH-80 and WH-100
Welding MIG/MAG, WIG - Fronius VS 3400
Milling FA3V, FGU40, Servomill UWF15

Grinding - horizontal
– cylindrical B40U (length 1 000 mm/ dia 300 mm)
– cylindrical 2P (length 700 mm/ dia 200 mm)
– surface BPH – 20 (magnet 600 mm/ 200 mm)

Mechanical works service and repair works, installation works, precision prototyping mechanical works, tool making Construction work drawings and technical documentation - Inventor by Autodesk. Please, send your orders to the following e-mail adresses. gesos@volny.cz , divoky@gesos.cz .